Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z tohtoročného mája je pre zachovanie zákonom vyžadovanej písomnej formy právneho jednania v prípade e-mailovej komunikácie nutné správu podpísať elektronickým podpisom. Rozhodnutie zo dňa 22. 5. 2019 vedené pod sp. zn. 26 Cdo 1230/2019 sa týkalo (ne)dodržania zákonom vyžadovanej písomnej formy námietok proti výpovedi z nájmu priestorov slúžiacich na podnikanie.

V posudzovanom prípade chýbal v e-mailovej správe, ktorou malo dôjsť k doručeniu námietok, akýkoľvek podpis odosielateľa, ako vyplýva z rozhodnutia Mestského súdu v Prahe ako súdu odvolacieho: “Z emailu, ktorým malo dôjsť k doručeniu námietok, nie je zrejmé, kto ich odoslal, keď v emaile úplne absentuje podpis odosielateľa, emailová adresa navyše neobsahuje meno a priezvisko osoby, ale iba fantazijné označenie abs-car.”

Najvyšší súd vo svojom nadväzujúcom rozhodnutí o. i. uviedol: “Námietky sú právnym konaním, pre ktoré je zákonom vyžadovaná písomná forma (§ 2314 o. z.), preto nie je dôvod posudzovať požiadavky na zachovanie písomnej formy u námietok odlišným spôsobom, než ako je tomu pri iných právnych konaniach. Ak žalobkyňa vznesie Námietky e-mailom zo dňa 14. 6. 2016, ktorý nebol opatrený elektronickým podpisom, je záver odvolacieho súdu, že nedodržala písomnú formu námietok, v súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu.”

Vzhľadom k tomu, že Najvyšší súd konštatoval potrebu elektronického podpisu e-mailovej správy, bez toho, aby bližšie špecifikoval, či je potrebný tzv. zaručený elektronický podpis alebo jednoduchý elektronický podpis, máme za potrebné do ustálenia judikatúry k tejto otázke postupovať konzervatívne a používať buď kvalifikovaný elektronický podpis alebo písomnú formu v listinnej podobe s vlastnoručným podpisom.